Етичен кодекс

ФИРМЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС

I Общи положения

Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите в „Равнако“ ООД съобразно общофирмените ценности, залегнали в Общофирмената политика, както и принципите на Глобалния договор на ООН, като основа за благополучие на фирмата и на всеки работещ в нея.

Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в бизнеса, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ в дружеството да защитава своето име, името на своята професия и на „Равнако“ ООД

Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи във фирмата, включително и временно наетият персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

ІІ. Правила на поведение

Общи правила за поведение

При изпълнение на служебните си задължения работещите в дружеството трябва да спазват следните правила за поведение:

 1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.
 2. Действия, противоречащи на законовите разпоредби или на добрата търговска практика, са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават. Добрите намерения не оправдават извършването на незаконни действия.
 3. Служителите трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на „Равнако“ ООД.
 4. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Въпреки, че не се очаква служителите да познават детайлно всички действащи закони, те трябва да са запознати с основните правила, засягащи тяхната сфера на дейност, а в случай на колебание да търсят помощта на юридическия съветник на компанията.
 5. В своя личен и професионален живот за всичко, което мислят, казват или правят работещите на „Равнако“ ООД си задават следните четири въпроса, които управляват етичните стандарти на личността:
 • Това ли е истината?
 • Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
 • Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства
 • Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Вътрешнофирмено поведение

 1. В отношенията си работещите в „Равнако”ООД се подчиняват единствено на интересите на фирмата. Прилагат установените правила за позитивно отношение, коректност, зачитане честта и достойнството на другия.
 2. В общуването помежду си работещите във фирмата са равнопоставени. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Професионални и лични разногласия не са предмет на публична полемика.
 3. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ.
 4. Работещите в „Равнако“ ООД :
 • Спазват йерархията при и по повод служебните си отношения;
 • Стремят се към обективност и безпристрастност при вземане на решения;
 • Поемат отговорност за действията си;
 • Поощряват обратната връзка във всяка дейност и на всяко работно място. Търсят и приемат становища и мнения, дадени от другите. Участват активно в решаване на проблемите в дружеството;
 • Толерират свободно общуване между мениджър служител. Създават и поддържат колегиални отношения в екипа;
 • Не използват служебното си положение във фирмата, за да получат каквото и да било предимство или облаги за тях или близките си;
 • Стремят се към организираност в своите мисли и действия.

Неетично е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата. Публичните им изявления са насочени към обективност и истина.

Лично поведение

При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот работещите в „Равнако“ ООД следват поведение, което не уронва престижа на фирмата, като:

 1. Изпълняват коректно своите задължения и ангажименти спрямо фирмата.
 2. Развиват себе си и хората покрай тях, като в този процес, определят кое е важно, кое решаващо и кое неуместно. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес -партньорите.
 3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация.
 4. Не могат да получават лични облаги (освен възнаграждението от фирмата) от дейност или услуга, предприета от името и за сметка на фирмата. Не могат да приемат парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни материали.
 5. Почтени са в отношенията си с партньорите и конкурентите.
 6. Използват вътрешнофирмена информация само при и по повод изпълнение на работа, свързана с “Равнако” ООД. Опазват фирмената и на фирмените партньори интелектуална собственост. Отношенията гарантират конфиденциалност на нашия бизнес и този на нашите партньори.
 7. Изключват наличието на личен интерес спрямо бизнес партньори или компании, конкурентни на фирмата и не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.
 8. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите в дружеството вътрешни правила.

Взаимоотношения с бизнес партньори

 1. С този кодекс се осигурява провеждането на прозрачна и открита политика в дейностите на дружеството.
 2. Изграждат се чувства на доверие с бизнес партньорите и обществеността.
 3. Насърчава борбата срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване.
 4. Работещите във фирмата участват и водят преговори с бизнес партньори с добър тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност, оказвайки дължимото уважение на партньора си без проява на недопустима агресивност. Позитивни са в своите действия и отношения.

Взаимоотношения с конкуренцията

 1. Конкуренцията в търговията с медицинска апаратура непрекъснато се задълбочава, тя е част от пазарния климат и всички слижители на Равнако ООД се съобразяват с нея.
 2. Служителите на Равнако ООД следят развитието на конкурентите и споделят помежду си всички техни действия.
 3. Служителите на Равнако ООД се отнасят с респект към конкурентите.
 4. Служителите на компанията са наясно, че охулването, негативни коментари и отричането на конкуренцията не е приемливо и противоречи на бизнес етиката. Слижителите в компанията изтъкват единствено предимствата на предлаганите от нас продукти и услуги, както и предимствата на самата компанията

ІІІ. Ангажираност на мениджърският екип

 1. Мениджърският екип се ангажира само да прилага в най-висока степен и компетентно да организира прилагането на настоящите споделени общофирмени ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения, и в съответствие с Изискванията за добрия служител и мениджър в „Равнако” ООД.
 2. Предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън фирмата.
 3. Спазва принципа за прозрачност и оповестяване на поетите задължения като компонент от ISO стандартите на системите за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа.
 4. Осъзнава, че носи отговорност за това работещите да се чувстват уважавани, като зачита личното достойнство, насърчава силните им страни и създава чувство за сигурност на работното място.
 5. Предоставя на всички работещи равна възможност за професионална реализация, изява и развитие, като оценява обективно и коректно постигнатите резултати.
 6. Развива лидерските качества. Лидерството е да се научиш как да мотивираш, влияеш и насочваш другите.
 7. Стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване мотивацията на кадрите, включително чрез справедливо и адекватно възнаграждение.
 8. Поощрява чувството за колегиално уважение, доверие и коректност към фирмата, без да толерира постъпки, противоречащи на споделената политика и ценности.
 9. Проявява нулева толерантност към всички форми на безотговорност, двуличие, завист, клюкарство, лъжа, мързел, небрежност, подлост, подмазвачество.
 10. Гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация за работещите в дружеството, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот.
 11. Гарантира съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността при или по повод изпълнение на служебни задължения.
 12. Води политика на открито общуване с цел бъдещо усъвършенстване и развитие на настоящия кодекс, общофирмена политика и култура.

IV. Имущество на фирмата

 1. Към имуществото на фирмата служителите трябва да се отнасяме като към тяхна собственост.
 2. Оборудването е важно за осъществяване на работа, дейността на екипа и цялата компания.
 3. Задължение на всеки от служителите е да използва ресурсите на фирмата по предназначение, да ги пази от повреда, загуба или кражба.
 4. Собствеността на фирмата не може да бъде продавана, заменяна, отдавана под наем или използвана за лични нужди без одобрение на ръководството.

V. Допълнителни разпоредби

Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално-етично задължение за поведение на работещите в „Равнако”ООД. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият мениджър е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Работещите в дружеството са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството за поправки и изменения на неговите разпоредби.

Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на Кодекса на труда и останалото действащо законодателство.